اجرای طرح سنجش یک در تهران

Submitted byadmin onپ., 08/18/2016 - 11:28
Pic_Small_125V

در ادامه اجرای طرح سنجش یک در قم و اراک اینبار این طرح در شهر تهران و در یک مجتمع 125 واحدی به مورد اجرا درآمد.