گذشته طرح سنجش یک

برخی از سوابق کاری:

ردیف

پروژه

تعاونی مسکن

تعداد واحد

تعداد بلوک

آدرس

تاریخ

 1.  

مجتمع مسکونی گلها

بسیج ناحیه قم

96

5

قم – پردیسان

1387

 1.  

مجتمع مسکونی

نورگستر

70

3

قم – پریسان

1388

 1.  

مجتمع مسکونی امین

جامعه المصطفی

92

4

قم – دانیال

1389

 1.  

مجتمع مسکونی

نورگستر

150

7

قم پردیسان

1389

 1.  

مجتمع مسکونی طلاب اراک

مرکز خدمات حوزه علمیه قم

138

6

اراک

1390

 1.  

مجتمع مسکونی انوار

کارکنان اداره اوقاف

60

6

قم – عمار یاسر

1390

 1.  

مهر 26

مهر 26

216

6

قم - پردیسان

1390

 1.  

کارکنان شماره 2

جامعه المصطفی

30

1

قم – پردیسان

1390

 1.  

مجتمع مسکونی الهیه

شرکت تعاونی علی بن ابیطالب(ع)

566

12

قم – شهرک زین الدین

1391

 1.  

مجتمع مسکونی الهیه -2

شرکت تعاونی علی بن ابیطالب(ع)

396

9

قم – پردیسان

1392

 1.  

مجتمع مسکونی

سردفترداران

93

1

قم – انسجام

1391

 1.  

مجتمع مسکونی

پرستاران

178

2

قم - هنرستان

1392

 1.  

مجتمع مسکونی

تعاونی علی ابن ابیطالب

240

6

قم - پردیسان

1393

 1.  

مجتمع مسکونی

شهرداری منطقه 4

57

2

قم – 15 خرداد

1393

 1.  

مجتمع مسکونی

شهرداری منطقه 4

14

1

قم – 15 خرداد

1394

 1.  

مجتمع مسکونی

مرکز خدمات حوزه

122

3

تهران - مولوی

1395

 1.  

سایر موارد

 

181

 

 

 

جمع کل

2699

74

 

 

 

pic-text