معیارهای ارزیابی

ویژگیهای طرح سنجش یک

 

در اجرای طرح سنجش یک برای آپارتمانها عوامل تاثیر گذار در واحدها مورد کارشناسی قرار گرفته وبررسی گردیده که از جمله آنها موارد ذیل است :

 1. دسترسی به واحدها
 2. تفاوت طبقه
 3. چشم انداز واحد
 4. استفاده مفید از فضای داخلی
 5. برخورداری از تابش نور خورشید
 6. امنیت واحد
 7. عدم مزاحمت همسایگان
 8. ظرافت درنازک کاری
 9. گردش هوا در واحد
 10. نما سازی بلوک
 11. ارتباط فضاهای داخلی
 12. نور پردازی ویژه ودکوراسیون
 13.  وجود تراس مناسب
 14. تعداد واحد در یک بلوک
 15. تعداد خواب در واحد
 16. تفاوت در نوع اسکلت بلوک های آپارتمانی
 17. عیوب شاخص
 18. امتیاز خاص

 

نمونه اجرا شده طرح سنجش یک
 1. دسترسی به واحد:

باتوجه به موقعیت بلوک در سایت پلان دسترسی به واحدها بگونه ای که بلوک در ابتدای ورودی یا در انتهای سایت قرار گرفته باشد دسترسی ها متفاوت خواهد بود.

2- تفاوت طبقه:

باتوجه به اینکه واحدها در طبقات مختلف قرار می گیرند قطعاً ازلحاظ امتیاز بندی واحدهای همکف ویا روی پیلوت با واحدهای طبقات بالا ازلحاظ ارزش یابی متفاوت خواهد بود ٬ قطعاً واحد همکف با رفت وآمد های زیاد افراد در راه پله مواجه است واین امر در طبقات کاهش می یابد .

 

3- چشم انداز :

در هر واحد با توجه به این که بیننده ازداخل واحد چه منظره ای را می بیند در مقابل پنجره یک فضای سبزمناسب باشد ویا یک ساختمان قطعاً تاثیرگذاراست.

 

4- استفاده مفید از فضا :

با توجه به پلان معماری واحد ٬ تفاوت درآن ٬ با واحدهای دیگر در ارزش یابی واحد تاثیر می گذارد ٬ هرچه معماری واحد از طراحی بهتری برخوردار باشد رضایت مندی مالک را د ر بر خواهد داشت.

 

5- برخورداری از تابش نور خورشید :

در مجتمع های مسکونی معمولاً بعضی از واحد ها از تابش نور مناسب برخوردار می شوند و بعضی دیگربه علت وجود بلوک های دیگر در سایه قرار می گیرند .

 

6- امنیت واحد:

در واحدهایی که در طبقه همکف ویا روی پیلوت قرار گرفته اند این مسئله مطرح می شودکه امکان ورود از طریق تراس و پنجره وجود دارد ولی در طبقات دیگر به علت قرار گرفتن در ارتفاع  این امکان ضعیف می شود .

 

اراک - نمونه اجرا شده طرح سنجش یک

 

7- عدم مزاحمت همسایگان :

در پاگرد طبقات ویا در لابی نحوه آرایش درب واحدها می تواند به نحوی باشد که از داخل یک واحد داخل واحد دیگری دید نداشته باشد ویا بالعکس باشد این امر نیز مورد رضایت ویا عدم رضایت مالکین قرار می گیرد .

 

8- ظرافت در نازک کاری :

در واحد های آپارتمانی به علت تعداد زیاد واحد ویا به علت فرصت کم برای انجام کار معمولاًاز استاد کارهای مختلف استفاده می شود که قطعاً ظرافت کار هر یک بادیگری متفاوت است٬ ظرافت در سفید کاری ٬ کاشی کاری ٬ رنگ و نقاشی  درب وپنجره ها ویا در صورت وجود رنگ و نقاشی سقف و دیوارها ویا کف سازی قسمت های مختلف واحد با واحد های دیگر متفاوت خواهد بود.

 

9- گردش هوا  :

موقعیت قرار گرفتن پنجره ها در واحد ها می تواند به گونه ای باشد که با باز کردن پنجره تهویه مناسب طبیعی در ساختمان انجام شود ولی در بعضی موارد آرایش باز شوها به نحوی است که این امکان فراهم نمی گردد .

 

10- نماسازی بلوک :

در یک مجتمع مسکونی در صورتی که در بلوک ها نما سازی متفاوت باشد قطعاً نمای شیک بلوک در ارزش یابی آن تاثیر گذار خواهد بود .

 

11- ارتباط فضای داخلی :

دسترسی از ورودی اصلی واحد به آشپز خانه ٬ سالن پذیرایی و اتاق های خواب و ارتباط سالن پذیرایی با قسمت های دیگر وآرایش فضاهای داخلی می تواند آسایش مالکین را در بر داشته باشد .

12- نور پردازی ویژه و دکوراسیون:

در بعضی از واحدها به علت ارتباط فضای داخلی وجود ارگ ویا یک دکوراسیون ویژه می تواند به زیبایی واحد بیفزاید .

نمونه اجرا شده طرح سنجش یک در مرکز خدمات

13- وجود تراس مناسب :

قطعاً تقسیمات داخلی واحد ها در صورتی که در پلان معماری متفاوت باشد درتراس ها نیز تاثیر گذار شده به نحوی که ابعاد تراس می تواند تغییر کند واین تاثیر در استفاده مناسب از تراس ها اثر گذار می شود .وجود تراس در ابعاد یک متر در چهار متر با یک تراس دو متر در دو متر اگر چه از لحاظ مساحت برابر است ولی از لحاظ کاربری متفاوت است .

 

14- تعداد واحد در بلوک :

یک بلوک آپارتمانی با ده واحد با یک بلوک آپارتمانی با بیست واحد از لحاظ شلوغی و آسایش روانی متفاوت است وحتی از لحاظ استهلاک مصالح نیزبی تاثیر نخواهد بود .

 

15- تعداد خواب در واحد :

وجود تعداد مناسب اتاق خواب در یک واحد در رضایت مندی مالک تاثیر می گذارد .

 

16 - تفاوت در نوع اسکلت بلوک های آپارتمانی:

وجود اسکلت های فلزی ویا بتنی در بلوک ها در ارزش یابی ها اثر گذار است.

 

17- عیوب شاخص :

در بعضی واحد ها به علت عبور کانال ویا لوله های تاسیسات ویا محدودیت در نصب درب و پنجره و جاسازی  کمد ها  ممکن است ایراد چشم گیری به وجود آید که در واحد های دیگر قابل مشاهده نیست .

 

18- امتیاز خاص :

در صورت وجود یک عامل تاثیر گذار در واحد نسبت به واحدهای دیگری ٬  امتیاز خاص به واحد تعلق می گیرد .

 

pic-text