روش ارزیابی و ارزشیابی

روش ارزیابی :

 1. نیاز سنجی و مذاکرات اولیه
 2. بازدید اولیه توسط کارشناسان از پروژه
 3. ارائه نظرات و پیشنهادات تکمیلی و مشورتی به کارفرما
 4. تهیه پیش نویس قرارداد
 5. عقد قرارداد
 6. بازدید و برداشت و تکمیل فرمها در محل پروژه
 7. دریافت مشخصات فنی و اختصاصی از کارفرما
 8. تکمیل فرمهای مربوط به شاخص بندی
 9. بررسی داده ها توسط کارشناسان ساختمانی، اقتصادی ، فنی و مهندسی
 10. ورود اطلاعات به رایانه
 11. فرمول نویسی و پردازش رایانه ای
 12. تهیه گزارش اولیه
 13. اصلاح و تکمیل جداول و گزارش نهایی
 14. چاپ و ارائه نتیجه ارزیابی
 15.  پایان طرح سنجش یک

 

 

pic-text